Stronę odwiedziło 17447 strona główna     
 
   historia
   kierunki nauczania
   statut
   WSO
   rekrutacja
   film
   kadra
   pracownie
   internat
   MATURA
   zajęcia praktyczne
   praktyka zawodowa
   egzamin zawodowy
   szkolny zestaw
   podręczników
   osiągnięcia
   zastępstwa
   kontakt
 
   galeria zdjęć
   plan lekcji 2014/2015
   MLKS Rakowice
   zajęcia pozalekcyjne
   warsztaty naukowe
   linki
   historia szkoły
   na zdjęciach
  STATUT

STATUT

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych

im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej

w Rakowicach Wielkich.

 Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 626 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 października 1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 „Karta Nauczyciela” (Dz. U. z 2006, Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Statut został uchwalony w dniu 23 stycznia 1992 r. i nowelizowany dnia 23 kwietnia 2014.

Spis treści:

  I. Struktura organizacyjna szkoły.. 9

Nazwa i typ szkoły. 9

Organy szkoły. 6

Dyrektor ZSET.. 7

Rada pedagogiczna ZSET.. 10

Rada Szkoły ZSET.. 12

Rada rodziców ZSET.. 13

Samorząd Uczniowski ZSET.. 13

Dokumentacja szkoły. 14

Organizacja procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.. 14

III.  Zakres  i  sposób wykonywania  zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły   15

Opieka nad uczniem.. 16

Opieka nad wychowankiem internatu.. 16

Opiekun klasy (oddziału) 16

Inne zadania opiekuńcze. 17

IV. Sprawy uczniów... 17

Prawa i obowiązki ucznia. 17

Nagrody i kary. 18

V. Zadania i obowiązki nauczyciela ZSET. 19

VI. Współpraca  ZSET z rodzicami 19

VII. Przepisy końcowe. 20

 


 

STATUT
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych
im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej
w Rakowicach Wielkich.

 


vvI. Struktura organizacyjna szkoły

Nazwa i typ szkoły

§ 1. 1. Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich, zwany dalej „ZSET” jest zespołem szkół ponadgimnazjalnych, liceów uzupełniających i szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych, kształcących na poziomie średnim i zawodowym.

Siedziba ZSET: Rakowice Wielkie 48,

59-600 Lwówek Śląski.

Numer identyfikacyjny REGON: 230898750

NIP: 616-12-25-687.

2.         Organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki.

3.         Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

§ 2. 1. ZSET tworzą:

1)    Technikum, kształcące w zawodach:

a)    technik architektury krajobrazu,

b)    technik mechanizacji rolnictwa, z przedmiotem specjalizującym „diagnostyka pojazdów rolni­czych”,

c)     technik ekonomista,

d)    technik pojazdów samochodowych,

e)     technik hotelarstwa,

f)     technik organizacji usług gastronomicznych,

g)     technik żywienia i usług gastronomicznych.

h)    technik informatyk.

2)    Liceum Ogólnokształcące, z przedmiotami wiodą­cymi: języki obce, biologia, geografia, historia, wychowanie fizyczne,

3)    Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:

         a)     mechanik pojazdów samochodowych,

         b)     oddziały wielozawodowe,

2.     Profile kształcenia i specjalności zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, oraz opinii powiatowej rady zatrudnienia ustala w trybie bieżącym dyrektor ZSET.

Organizacja szkoły

§ 3. 1. ZSET organizuje praktyczną naukę zawodu, zwaną dalej „pnz”. Bezpośrednim celem pnz jest wypo­sażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki w zakresie określonym standardem wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2.     Praktyczna nauka zawodu realizowana jest na tere­nie ZSET oraz w zakładach doskonalenia zawodo­wego, zakładach produkcyjnych, u pracodawców, w go­spodarstwach rolnych oraz centrach kształcenia prak­tycznego - z którymi ZSET podpisał odpowiednie umowy. Szczegółowe zasady organizowania, przebiegu i zaliczania praktycznej nauki zawodu określa Regula­min PNZ.

3.     Zajęcia uzupełniające dla młodocianych pracowni­ków przygotowujące do egzaminu potwier­dzającego kwalifikacje zawodowe, organizowane są w ośrodkach prowadzących takie zajęcia, zgodnie z obo­wiązującym prawem.

§ 4.1. ZSET prowadzi internat. Prawa i obowiązki wy­chowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa Regulamin Internatu.

2.   Ze względu na koedukacyjny charakter internatu, ustala się nocne dyżury wychowawców.

3.   Częściową odpłatność za zakwaterowanie pobiera się na cele działalności programowej i gospodarczej inter­natu.

§ 5. 1. ZSET prowadzi bibliotekę szkolną. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb dydaktyczno - wychowawczych ZSET, doskonalenia warsztatu pracy na­uczycieli oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród młodzieży i rodziców.

2.     Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, ro­dzice oraz pracownicy szkoły.

3.     Biblioteka gromadzi następujące materiały:

1)    wydawnictwa informacyjne,

2)    podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,

3)    podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego,

4)    lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów,

5)    lektury uzupełniające do języka polskiego,

6)    literaturę popularnonaukową,

7)    wybrane pozycje literatury pięknej,

8)    wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

9)    prasę codzienną,

10) podstawowe wydawnictwa z psychologii, socjologii, filozofii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów.

4.     Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły. Wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalana jest na początku roku kalendarzowego.

5.     Propozycje wydatków na uzupełnianie zbiorów zatwierdza Rada Pedagogiczna.

6.     Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i organizacyjno – techniczną, a w szczególności:

1)       gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2)       udostępnianie zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)       prowadzenie zajęć czytelniczo - informacyjnych z uczniami.

7.     Biblioteka może zdobywać środki na wydatki, prowadząc działalność gospodarczą; działalność ta nie może zakłócać realizacji podstawowych jej zadań.

8.     Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

9.     Biblioteka udostępnia swoje zbiory w trakcie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

10. Godziny i czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem i wynosi nie mniej niż 6 godz. dziennie.

11. Uczniom systematycznie uczestniczącym w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody.

12. Szczegółowe zasady korzystania z księgozbioru oraz zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza określa Regulamin Biblioteki ZSET.

§ 6.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii szkolnych określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw edukacji, w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych. Dyrektor ZSET może ustalać inne dni wolne od zajęć szkolnych, wynikające ze specyficznych warunków działania ZSET (np., na prośbę młodzieży, ze względu na uciążliwe warunki dojazdu uczniów).

2.     Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny ZSET. Arkusz organizacyjny jest zatwierdzany przez organ prowadzący, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.     ZSET posiada własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.

§ 7. 1. W ZSET tworzone są następujące stanowiska kierownicze:

1)      wicedyrektor szkoły,

2)      kierownik internatu,

3)      kierownik gospodarczy,

4)      kierownik szkolenia praktycznego,

5)      zastępca kierownika szkolenia praktycznego,

6)      główny księgowy.

2.     Organ prowadzący, na wniosek dyrektora ZSET i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3.     Dyrektor ZSET powołuje, zależnie od potrzeb, pedagoga szkolnego, któremu określa zakres jego obowiązków, zgodnie z obowiązującym prawem.

4.     Osoby, którym powierzono pedagogiczne stanowiska kierownicze, wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora podziałem kompetencji oraz sprawują nadzór pedagogiczny wyznaczony ustawą.

5.     W przypadku nieobecności dyrektora ZSET, jego obowiązki pełni wicedyrektor, a w razie jego nieobecności - członek Rady Pedagogicznej, upoważniony przez dyrektora.

Organy szkoły

§ 8. 1. Organami ZSET są:

1)      Dyrektor ZSET,

2)      Rada Pedagogiczna.

2.   Społecznymi organami ZSET są:

1)      Rada Szkoły,

2)      Rada Rodziców,

3)      Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

3.     Szkoły wchodzące w skład ZSET mają wspólną Radę Pedagogiczną.

4.     Kompetencje i zasady współdziałania organów ZSET są zawarte w rozdziałach tych organów i zakresach obowiązków podmiotów decydujących.

5.     Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor ZSET w terminie 14 dni, a sprawy sporne między organami ZSET a dyrektorem - organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący.

6.     Wymiana informacji pomiędzy organami ZSET następuje w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej, a pomiędzy posiedzeniami - za pośrednictwem dyrektora ZSET, w formie pisemnych ogłoszeń lub kurendy.

Dyrektor ZSET

Zadania główne dyrektora ZSET

§ 9. 1. Dyrektor kieruje działalnością ZSET i reprezentuje go na zewnątrz.

2.     W ramach kierowania działalnością ZSET, dyrektor realizuje następujące zadania główne:

1)       organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy i nadzoruje jego realizację a w szczególności:

a)       opracowuje szkolne (oddziałowe) plany nauczania dla każdego typu szkoły i nauczanego zawodu (specjalności), wg ustalonego cyklu kształcenia, na podstawie planów ramowych, z uwzględnieniem konieczności zrealizowania wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)       powołuje zespoły nauczycieli do opracowania szkolnych (oddziałowych) zestawów programów nauczania,

c)       w uzasadnionych przypadkach, nakazuje opracowanie programu naprawczego, którego celem będzie zapewnienie właściwej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

2)       sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do wspomagania ucznia w jego wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, poprzez aktywne działania pro zdrowotne,

3)       sprawuje nadzór pedagogiczny. Szczegółowe zasady sprawowania tego nadzoru określają przepisy ustawy Karta Nauczyciela.

4)       dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania,

5)       realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji,

6)       dba o właściwą informację w sieci punktów informacyjnych dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, liceum  i technikum uzupełniających,

7)       organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę ZSET,

8)       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ZSET, zaopiniowanym przez Radę Szkoły oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

9)       opracowuje plan finansowy środków specjalnych,

10)   współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

11)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych albo zlecone przez organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.

3.     Dyrektor ZSET zobowiązany jest do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu na terenie ZSET, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych, organizowanych przez ZSET poza nim.

4.     Dyrektor ZSET w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim

§ 10. 1. Dyrektor ZSET jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i innych pracowników.

2.     Zasady zatrudniania i zwalniania, prawa i obowiązki stron oraz warunki pracy i płacy nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela.

3.     Zasady zatrudniania i zwalniania, prawa i obowiązki stron oraz warunki pracy i płacy pracowników nie będących nauczycielami określa Regulamin Pracy ZSET, opracowany na podstawie Kodeksu Pracy.

4.       Wynagrodzenie oblicza się wg aktualnych przepisów prawa. Dyrektor, w miarę posiadanych środków, podejmuje decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i o wysokości wynagrodzenia pozostałych pracowników ZSET.

5.     W ramach obowiązków kierownika zakładu pracy dyrektor podejmuje działania wynikające z przepisów wymienionych w ust. 2 i 3, a w szczególności:

1)    podejmuje działania w celu zapewnienia, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i ich doskonalenia zawodowego,

2)    organizuje wszystkim pracownikom ZSET różne formy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapoznaje ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie

3)    sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami.

Obowiązki i kompetencje dyrektora ZSET

§ 11.  Dyrektor ZSET ponosi jednoosobową odpowiedzialność przed organem prowadzącym.

§ 12.1 W zakresie organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dyrektor może:

1)    podjąć decyzję, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, o ustaleniu dnia wolnego od zajęć, gdy wypada on między dwoma dniami świątecznymi, ustawowo wolnymi od pracy oraz gdy jest to piątek, wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym, ustawowo wolnym od pracy, pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających tego dnia w wybraną sobotę,

2)    zwiększyć wymiar godzin lekcyjnych ponad minimalną liczbę, określoną w ramowych planach nauczania, co najwyżej do 35, a w odniesieniu do szkół zawodowych - 36 godzin tygodniowo, jeżeli koszty tego zwiększenia znajdują pokrycie w przyznanych środkach budżetowych,

3)    przeznaczyć godziny przewidziane w ramowym planie nauczania do jego dyspozycji na wyrównanie braków w nauczaniu poszczególnych przedmiotów lub zachowanie ciągłości nauczania przedmiotów w klasach programowo najwyższych,

4)    przeznaczyć dodatkowo godziny lekcyjne, jeżeli liczba godzin została zwiększona zgodnie z przepisami, na zorganizowanie zajęć służących:

a)    wyrównaniu braków umiejętności, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla danego zawodu lub specjalności,

b)    podniesieniu poziomu nauczania wybranych przedmiotów obowiązkowych umieszczonych w planie nauczania, w tym szczególnie przedmiotów zawodowych,

5)    za zgodą organu prowadzącego, zawiesić czasowo zajęcia szkolne:

a)    jeżeli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć, wynosi -150C lub jest niższa,

b)    w przypadku wystąpienia na terenie działania ZSET klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów.

2. Ponadto dyrektor:

1)    sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki, zapewniając właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe na jej działalność, oraz zarządza inwentaryzację zbiorów biblioteki

2)    określa terminy ustalania przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców okresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania,

3)    decyduje o objęciu ucznia różnymi formami zajęć wyrównawczych, w celu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub celem wyeliminowania innych opóźnień,

4)    ustala wymiar zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, takich jak:

a)    koła zainteresowań,

b)    dodatkowa nauka języków obcych,

c)     chór, zespoły artystyczne pieśni i tańca, zespoły instrumentalno - wokalne, orkiestra dęta,

d)    zajęcia rekreacyjno - sportowe,

jeżeli zajęcia te mają być finansowane z rachunku środków specjalnych.

 

3. W zakresie spraw uczniów, dyrektor ZSET:

1)    w przypadkach określonych w § 53 ust. 2. skreśla ucznia z listy uczniów, Skreślenie następuje w drodze decyzji, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,

2)    podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki wychowania fizycznego - na podstawie zaświadczenia lekarskiego lekarza specjalisty,

3)    podejmuje decyzję, na wniosek rodzica - obywatela polskiego, powracającego z zagranicy, o zwolnieniu ucznia z nauki języka obcego w klasie II lub III szkoły zasadniczej,

4)    podejmuje decyzję o zwolnieniu - na wniosek rodzica - z nauki języka obcego, jeżeli nie ma możliwości zastosowania przepisów w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych,

5)    podejmuje decyzję o zwolnieniu z nauki jednego języka obcego ucznia niedosłyszącego, na podstawie wniosku pisemnego rodziców ucznia i zaświadczenia specjalistycznej placówki służby zdrowia oraz po uzyskaniu opinii logopedy i pedagoga szkolnego,

6)    zwalnia ucznia, na pisemną prośbę rodziców ucznia i w porozumieniu nimi, z tych części zajęć przysposobienia obronnego, na które uczeń nie może uczęszczać, ze względu na jego przekonania religijne. W takim przypadku ocenia się wiadomości i umiejętności ucznia, z których nie został zwolniony,

7)    może zezwolić uczniowi, za zgodą lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej, na indywidualny tok nauki, wyznaczając nauczyciela - opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji,

8)    ustala termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego oraz powołuje komisję do jego przeprowadzenia. Tryb i termin tego egzaminu oraz skład komisji określają odrębne przepisy,

9)    na wniosek ucznia (lub jego rodziców), nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjny z materiału programowego, zrealizowanego w danym okresie (roku szkolnym) oraz powołuje komisję do jego przeprowadzenia. W przypadku uzasadnionego odwołania się ucznia od oceny ustalonej przez ww. komisję, powołuje komisję egzaminacyjną w innym składzie. Skład komisji określają odrębne przepisy,

10) w wypadku dokonania przez ucznia zmiany profilu kształcenia w trakcie nauki, wyznacza egzaminy klasyfikacyjne, wyrównujące różnice programowe.

11) w wypadku dokonania przez ucznia zmiany kierunku kształcenia związanej ze zmianą typu szkoły lub zmianą kierunku kształcenia zawodowego, może wyznaczyć egzamin klasyfikacyjny uczniowi ubiegającemu się o przyjęcie w ZSET do klasy bezpośrednio wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia. Dyrektor może zwolnić ucznia z obowiązku składania egzaminów klasyfikacyjnych z tych przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w których nie ma różnic programowych, a z których uczeń otrzymał na świadectwie szkolnym oceny, co najmniej dopuszczające.

4. W zakresie opiekuńczo – wychowawczym, dyrektor ZSET:

1)    zapewnia w zależności od potrzeb opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie są objęci nauką religii lub etyki w szkole,

2)    odpowiedzialny jest za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

3)    powołuje komisję do spraw pomocy materialnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły,

4)    zatwierdza uchwały w sprawie pomocy materialnej,

5)    określa, w porozumieniu z organem Samorządu Uczniowskiego, szczegółowy regulamin przyznawania i wysokość następujących świadczeń:

a)    stypendium socjalnego,

b)    stypendium za wyniki w nauce,

c)     zasiłków losowych,

d)    nagród pieniężnych,

e)     opłat za pobyt w internacie oraz za korzystania z posiłków w stołówce szkoły.

6)    przyznaje świadczenia w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie ZSET,

7)    współdziała z organizacjami uczniowskimi oraz instytucjami i organizacjami lokalnego środowiska, na wzajemnie ustalonych zasadach, w celu zapewnienia warunków optymalnej realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego.

8)    ustala opłatę wnoszoną przez ucznia ZSET za pobyt w internacie i za korzystanie z posiłków w stołówce.

5. W zakresie rekrutacji, dyrektor ZSET:

1)    powołuje komisję kwalifikacyjno - rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania,

2)    decyduje o przyjęciu ucznia do ZSET na podstawie decyzji komisji kwalifikacyjno - rekrutacyjnej,

3)    może przedłużyć termin składania podań o przyjęcie do ZSET, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc,

4)    w przypadku niepełnego naboru może wyznaczyć dodatkowy termin naboru,

5)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, na wniosek ucznia lub jego rodziców może przyjąć ucznia w innym trybie,

6)    ustala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dodatkowe kryteria decydujące o przyjęciu młodzieży do klasy pierwszej, zależnie od profilu (kierunku) kształcenia,

7)    przekazuje organowi prowadzącemu informacje o wynikach rekrutacji do klas pierwszych.

6. W zakresie formalno-prawnym, dyrektor ZSET:

1)    podaje w planie nauczania rzeczywistą liczbę tygodni zajęć szkolnych pomniejszoną o liczbę tygodni praktyk zawodowych w poszczególnych klasach (semestrach) wynikającą z kalendarza organizacji danego roku szkolnego,

2)    przekazuje do ministra właściwego do spraw edukacji, wniosek o wprowadzenie innowacji lub eksperymentu dydaktycznego w terminie określonym odrębnymi przepisami,

3)    przekazuje do ministra właściwego do spraw edukacji oceny wyników prowadzonej innowacji lub eksperymentu,

4)    skreślony,

5)    może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji przebiegu nauczania pracownikom naukowym i studentom w zakresie dotyczącym prowadzonych badań,

6)    może wyrazić zgodę na udostępnianie osobom upoważnionym dokumentacji przebiegu nauczania na terenie ZSET w obecności swojej lub upoważnionej przez siebie osoby,

7)    przestrzega ustaleń zawartych w zarządzeniu ministra właściwego do spraw edukacji, w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

7. W zakresie rozwijania bazy szkolnej, dyrektor ZSET:

1)       zarządza powierzonym mu majątkiem ZSET, właściwie go zabezpiecza i utrzymuje w należytym stanie,

2)       określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

8. W zakresie współpracy z organami szkoły, dyrektor ZSET:

1)       przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej o odwołaniu nauczyciela z funkcji kierowniczej,

2)       wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna lub opiekuńcza,

9. W zakresie spraw pracowniczych, dyrektor ZSET:

1)       przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom ZSET oraz występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej lub Rady Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

2)       konsultuje ze związkami zawodowymi decyzje w sprawach:

a)       rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,

b)       rozwiązania stosunku pracy z mianowania,

c)       wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy,

d)       przeniesienia służbowego,

e)       ustalenia regulaminu pracy,

f)        ustalenia regulaminu nagród,

g)       ustalenia regulaminu premiowania,

h)       określenia zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

i)         rozpatrzenia sprzeciwu od nałożonej na pracownika kary porządkowej,

3)       wykonuje inne zadania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, a nie ujętych w statucie.

§ 13. 1. Dyrektor, ze względu na szczególną sytuację życiową ucznia, może udzielić mu urlopu okolicznościowego.

 2. Urlop może być udzielony w następujących przypadkach:

1)       przewlekła choroba, wymagająca uciążliwego lub długotrwałego leczenia,

2)       leczenie rekonwalescencyjne,

3)       bardzo trudna sytuacja materialno - bytowa rodziny, zmuszająca ucznia do opieki nad rodziną,

4)       urlop macierzyński lub wychowawczy

3. Urlop okolicznościowy nie może być dłuższy niż 5 (pięć) miesięcy w ciągu roku szkolnego i może być udzielony tylko jeden raz w ciągu całego cyklu kształcenia.

4. Decyzję o przydzieleniu urlopu dyrektor ZSET podejmuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, mogą być promowani do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem.

6. Wniosek o promowanie poza normalnym trybem może być złożony przez: ucznia, rodziców, wychowawcę klasy, placówkę służby zdrowia lub dyrektora ZSET.

7. Uczniowie korzystający z urlopu są zwolnieni z obowiązku uczęszczania na zajęcia szkolne.

8. Ocenę (okresową, roczną) poziomu wiedzy urlopowanego ucznia ustala nauczyciel przedmiotu, zgodnie z kryteriami egzaminu klasyfikacyjnego.

9. W przypadku uzyskania przez urlopowanego ucznia negatywnej oceny z egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń nie jest promowany.

10. Uczniowie, którzy przerwali naukę w ciągu roku szkolnego z uzasadnionych powodów, mają prawo ubiegać się o ponowne przyjęcie do ZSET.

Rada pedagogiczna ZSET

Organizacja Rady Pedagogicznej

§ 14. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem ZSET, w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor - jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w ZSET.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady:

1)       przedstawiciele Rady Szkoły,

2)       przedstawiciele Rady Rodziców,

3)       przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,

4)       inne osoby, w razie uzasadnionej potrzeby.

§ 15. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności ZSET.

§ 16.1. Rada Pedagogiczna może powołać, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje określając w protokołach rady ich cele i zadania. Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności ZSET i pracy nauczycieli.

2.     Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, powołany przez Dyrektora na wniosek komisji.

3.     Komisja informuje radę o wynikach swojej  pracy.

§ 17. 1. Rada wykonuje zadania zgodne z rocznym planem pracy ZSET.

2.     Rada obraduje na posiedzeniach planowych i nadzwyczajnych lub w powołanych przez siebie komisjach.

3.     Posiedzenia Rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów na koniec roku szkolnego oraz w razie potrzeb. O planowanych zebraniach Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym informuje dyrektor ZSET na pierwszym posiedzeniu. Terminy posiedzeń rady są uwzględnione w rocznym planie pracy ZSET.

4.     Nadzwyczajne zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Szkoły albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5.     W ZSET mogą być organizowane zebrania oddzielne dla różnych kierunków kształcenia, o ile problemy dotyczą wyłączenie określonej szkoły.

6.     Przewodniczący rady przygotowuje i prowadzi zebrania. Zebrania planowane zwoływane są w formie pisemnego ogłoszenia, z trzydniowym wyprzedzeniem.

7.     Planowe zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.

§ 18. 1. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych; uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.

2.     Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.

3.     Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O zawieszeniu uchwały dyrektor powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, celem zajęcia przez ten organ stanowiska.

4.     Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 19. 1. Dokumentem działalności Rady jest książka protokołów, która winna być przesznurowana, ponumerowana, opieczętowana i podpisana przez dyrektora.

2.     Z zebrania rady lub jej komisji sporządza się protokół w terminie do 7 dni od daty zebrania; protokół wpisuje się do księgi protokołów rady lub księgi protokołów komisji.

3.     Protokół zebrania rady, z odnotowaniem listy obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenie ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu lub o ich odrzuceniu.

4.     Księgi protokołów znajdują się w sekretariacie i za zgodą dyrektora są udostępniane do wglądu członkom Rady Pedagogicznej i upoważnionym przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

5.     Księgi protokołów należy udostępniać na terenie ZSET.

§ 20. 1. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

2.     Regulamin Rady Pedagogicznej może być zmieniony lub uzupełniony w trybie uchwały Rady Pedagogicznej, w której uczestniczy co najmniej połowa jej członków.

Zadania Rady Pedagogicznej

§ 21. 1. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

1)       planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2)       okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy ZSET,

3)       kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wskazaniami zawartymi w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Konwencji o Prawach Dziecka.

4)       organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnienie nowatorstwa pedagogicznego,

5)       współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów,

2.     Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 22. 1. Rada Pedagogiczna, w formie uchwał, zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną ZSET.

2. W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

1)       zatwierdza:

a)    roczny plan nadzoru wewnętrznego i pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

b)    program profilaktyki – po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły

c)     szkolne i oddziałowe zestawy programów nauczania,

d)    wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

e)     wnioski stałych i doraźnych komisji rady,

f)     wnioski dyrektora, dotyczące kryteriów oceny wyników pracy decydujących o przyznaniu pracownikowi nagród i wyróżnień,

g)     wnioski wychowawców klas i innych pracowników ZSET, w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień na zakończenie roku szkolnego,

h)    szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.

2)       opiniuje:

a)    organizację pracy ZSET, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)    projekt planu wykorzystania środków finansowych w ramach przyznawanych limitów,

c)     wnioski w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania,

d)    propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)     kandydatów do powierzania im stanowisk kierowniczych w ZSET,

3)      wnioskuje w sprawach:

a)    doskonalenia organizacji procesów nauczania i wychowania,

b)    modyfikacji programów nauczania,

4)      podejmuje uchwały w sprawach:

a)    wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych, w ZSET, po zaopiniowaniu ich przez Radę Szkoły,

b)    skreślenia z listy uczniów,

c)     ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ZSET.

§23. 1. Rada Pedagogiczna może:

1)       zgłosić, spośród swoich członków, kandydatów do powierzenia stanowisk kierowniczych w ZSET,

2)       wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o ogłoszenie konkursu na dyrektora,

3)       zgłosić, do właściwego organu w formie uchwały, votum nieufności w stosunku do nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze w ZSET, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki.

2. Zgłoszone votum nieufności rozpatrywane jest w ciągu 14 dni.

§ 24. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1)       realizacji uchwały rady podjętych w ramach jej kompetencji,

2)       tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego ZSET.

3)       oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4)       dbania o autorytet rady oraz ochrony praw i godności nauczycieli,

5)       zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

6)       analizowania stopnia realizacji uchwał rady.

§ 25. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do:

1)       współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,

2)       przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

3)       czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,

4)       realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosili do nich swoje zastrzeżenia,

5)       składania sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

6)       przestrzegania tajemnicy obrad rady.

Rada Szkoły ZSET

Nadrzędne cele i zadania Rady Szkoły

§ 26. 1.Celem nadrzędnym Rady Szkoły jest zaspakajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty uczniów, nauczycieli i pracowników ZSET, tworzenie warunków do pełnego i twórczego uczestnictwa w życiu ZSET oraz jego racjonalnego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju. Szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Rady Szkoły określa Regulamin Rady Szkoły.

2.       Rady Szkoły wykonuje zadania własne oraz zadania określone przez organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w ramach swoich kompetencji.

3.       Decyzje Rady Szkoły nie mogą dotyczyć spraw związanych z merytoryczną stroną programu dydaktycznego.

Struktura Rady Szkoły

§ 27. 1. Radę Szkoły tworzy 12 osób w równej proporcji spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Rady Szkoły pochodzą z wyboru.

2.     Rady Szkoły uchwala regulamin swojej działalności i wybiera przewodniczącego.

3.     Do realizacji zadań, o których mowa w  § 26, Rada Szkoły może powołać komisje stałe lub doraźne.

4.     W skład komisji mogą wchodzić osoby nie wchodzące w skład Rady Szkoły. Przewodniczącym komisji jest każdorazowo członek Rady Szkoły.

5.     Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata licząc od dnia 1 września. Przekazanie działalności nowej Radzie powinno nastąpić nie później niż do 15 IX.

6.     Dopuszcza się coroczną zmianę 1/3 składu Rady w trakcie trwania jej kadencji. Szczegółowe zasady uzupełniania składu Rady Szkoły określa jej regulamin.

 

Kompetencje Rady Szkoły

§ 28. 1. Rada Szkoły jest organem uchwałodawczym, opiniodawczym i wnioskodawczym ZSET.

2.     Rada Szkoły uchwala Statut ZSET.

3.     Rada Szkoły zatwierdza:

1)    regulaminy społecznych organów ZSET,

2)    wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez siebie.

4.     Rada szkoły opiniuje:

1)    plan nadzoru wewnętrznego i pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, program profilaktyki, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla ZSET,

2)    wnioski o nadanie odznaczeń i nagród,

3)    organizację pracy ZSET,

4)    stan nauczania, wychowania i opieki w ZSET,

5)    kandydatów na stanowiska kierownicze,

6)    plan wykorzystania, w ramach przyznanego limitu, środków finansowych.

5.     Rada szkoły:

1)    przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych ZSET,

2)    może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności: ZSET, jego dyrektora lub innego nauczyciela w nim zatrudnionego; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

3)    z własnej inicjatywy ocenia sytuację ZSET i występuje do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

§ 29. 1. Dyrektor zawiesza uchwałę Rady Szkoły podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w przypadku, gdy uchwała wykracza poza jej kompetencje. O zawieszeniu uchwały dyrektor powiadamia Radę Szkoły oraz organ nadzorujący ZSET w celu zajęcia przez ten organ stanowiska.

2.     Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rada Rodziców ZSET

Struktura Rady Rodziców

§ 30. 1. W ZSET, w celu wspomagania statutowej działalności w zakresie zaspokajania jego potrzeb, oraz wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, a także dla doskonalenia realizacji kształcenia dydaktyczno-wychowawczego, tworzy się Radę Rodziców.

2.     Radę Rodziców tworzy ogół rodziców uczniów wszystkich klas ZSET którzy reprezentowani są przez trójki klasowe wybrane w głosowaniu demokratycznym. Przewodniczący trójek klasowych tworzą Prezydium Rady Rodziców.

3.     Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów ZSET.

4.     Rada Rodziców określa:

1)    schemat organizacyjny Prezydium Rady Rodziców, który tworzy Przewodniczący wybrany zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, oraz zastępca. Z pozostałych osób tworzy się protokolanta, księgowego, komisje rewizyjną, dyscyplinarno – dydaktyczno - wychowawczą, i ekonomiczną

2)    plan posiedzeń na rok szkolny, wyznaczając szczegółowe cele i zadania oraz inne sprawy związane z jej funkcjonowaniem; które nie mogą  być sprzeczne ze Statutem.

3)    zasady dokumentowania swojej działalności, zgodnie z którymi z zebrań Rady Rodziców protokolant sporządza protokół w zeszycie protokołów. Jest on podpisywany przez protokolanta i przewodniczącego

5.     W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor ZSET.

6.     Reprezentacja rodziców może przyjąć inną nazwę niż określona w ust. 1.

 

Kompetencje Rady Rodziców

§ 31. 1. Rada Rodziców może występować do Rady szkoły, Rady Pedagogicznej i dyrektora ZSET z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw ZSET, w tym awansu zawodowego nauczycieli.

2.     Przedstawiciele Rady Rodziców:

1)    mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, występując z wnioskami i opiniami doradczymi, dotyczącymi spraw ZSET.

2)    mogą uczestniczyć w egzaminach poprawkowych, na zasadach zawartych w zarządzeniu ministra właściwego do spraw edukacji.

3)    powinni uczestniczyć w uroczystościach ZSET.

2. Rada Rodziców może wypełniać zadania współorganizatora procesu dydaktycznego i wychowawczego poprzez pracę swoich przedstawicieli w Radzie Szkoły.

§ 32. 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł, lokowane na koncie bankowym. Wysokość składek rodzice potwierdzają pisemnymi deklaracjami.

2. Fundusze wydatkowane są na realizację zadań statutowych, zgodnie z planem finansowym Rady Rodziców, corocznie zatwierdzonym zwykłą większością głosów, na zasadach ustalonych przez Prezydium Rady Rodziców

Samorząd Uczniowski ZSET

Organizacja Samorządu Uczniowskiego

§ 33. 1. W ZSET działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.

2.     Samorząd stanowi zinstytucjonalizowaną formę samorządnych poczynań ogółu uczniów ZSET, funkcjonującą na demokratycznych zasadach współżycia między jednostkami i między grupami.

3.     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie ZSET. Uczniowie poszczególnych klas (oddziałów) tworzą Samorządy Klasowe.

4.     Organami samorządu są:

1)    Rada Samorządu Uczniowskiego,

2)    Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

5.     Zasady wybierania, uprawnienia oraz kadencję organów samorządu i Samorządów Klasowych, szczegółowe cele i zadania oraz inne sprawy dotyczące społeczności uczniowskiej określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

6.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem ZSET.

7.     Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§ 34. 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach ZSET, w szczególności dotyczących praw i obowiązków uczniów.

2.     Ponadto samorząd ma prawo do:

1)       wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

2)       organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, gospodarczej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

3)       redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

 

Dokumentacja szkoły

§ 35. 1. ZSET używa pieczęci:

1) okrągłej

2) podłużnej:

3) stempla:

2.         ZSET prowadzi dokumentację zgodną z instrukcją kancelaryjną .

3.         ZSET przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydania świadectw i ich duplikatów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.         Za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, prawidłowe wydawanie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz ich duplikatów, prawidłowe dokonywanie sprostowań dokumentów szkolnych oraz inne sprawy związane z ww. dokumentacją odpowiada dyrektor.

5.         Zasady gospodarki finansowej i materiałowej ZSET określają odrębne przepisy. O stanie finansowym i gospodarczym ZSET musi być informowana Rada Pedagogiczna.

§ 36. 1. Dla uzyskania pozabudżetowych środków finansowych ZSET może prowadzić działalność gospodarczą.

2.     Zakres i formy tej działalności określają odrębne przepisy. Działalność ta nie może zakłócać realizacji podstawowych zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

 

Organizacja procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego

§ 37. 1. Zasady rekrutacji uczniów do ZSET określa wewnątrzszkolna procedura.

2. Odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1, dotyczy tylko przypadków szczególnych, o zasadności których, mocą uchwały rozstrzyga Rada Pedagogiczna.

§ 38 1. Uczniowie szkół wchodzących w skład ZSET podzieleni są na klasy realizujące programy nauczania, zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach, szkolnymi i ramowymi planami nauczania.

2.     W zależności od liczby uczniów klasy dzielą się na oddziały, których liczebność nie powinna przekraczać 35 osób i nie powinna być mniejsza niż 18 osób w klasach programowo najwyższych. W internacie liczebność grupy wychowawczej nie powinna być mniejsza niż 35 i nie większa niż 45 osób.

§ 39. 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla uczniów i nauczycieli, określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany zgodnie z zasadami: ochrony zdrowia, higieny pracy oraz z racjonalnym wykorzystaniem bazy dydaktycznej.

2.       Podstawową formą pracy ZSET jest system klasowo – lekcyjny

3.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.       Godzina praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut.

5.       Godzina internatowa trwa 60 minut.

6.       Liczbę uczniów w grupach, na zajęciach lekcyjnych i zajęciach praktycznych, określa dyrektor ZSET, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu, wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów w sprawie prac wzbronionych młodocianym, warunki lokalowe i techniczne stanowisk dydaktycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.       Niektóre zajęcia obowiązkowe (języki obce, wychowanie fizyczne, zajęcia pnz, technologia informatyczna) i zajęcia nadobowiązkowe (zajęcia fakultatywne, koła zainteresowań i inne) mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym, także w formach wycieczek. Kółka zainteresowań i zajęcia fakultatywne prowadzone są w grupach, których liczebność nie powinna być mniejsza niż 15 osób.

8.       Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, w grupach liczących nie mniej niż 12 osób. W przypadku mniejszej liczby uczniów w grupach możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych i międzyszkolnych. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych i międzyszkolnych również  dla innych przedmiotów, jeżeli wynika to z potrzeb organizacji pracy dydaktycznej lub wychowawczej szkoły i nie występują różnice programowe.

9.       ZSET w zależności od posiadanych środków finansowych i możliwości kadrowych może prowadzić specjalne formy pracy dydaktycznej dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce lub dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia wyrównawcze, konsultacje indywidualne, indywidualny tok nauki).

§ 40. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania, w następujących formach:

1)    zajęcia praktyczne grupowe,

2)    zajęcia praktyczne indywidualne,

3)    praktyki zawodowe,

4)    nauka jazdy pojazdami oraz nauka pracy maszynami rolniczymi,

5)    wycieczki zawodowe.

 

§ 41. 1. W ZSET, za zgodą Rady Pedagogicznej, i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, może kształcić się młodzież niedostosowana społecznie.

2.     Komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna jest jedynym organem, który ma prawo przyjąć ucznia do ZSET na podstawie pozytywnej opinii właściwej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

3.     Uczniowie szczególnie uzdolnieni mają prawo do realizowania indywidualnych programów nauczania i kształcenia, zgodnie z zarządzeniem w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów.

II. Zadania główne szkoły.

§ 42. 1. W ramach realizacji zadań głównych zawartych w planie dydaktyczno-wychowawczym i uwzględniającym program profilaktyki, ZSET:

1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2)    kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad, określonych w ustawie, stosownie do warunków ZSET i wieku uczniów,

3)    umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

4)    sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości ZSET,

5)    umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

6)    umożliwia udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

7)    organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, uczęszczającymi do ZSET,

8)    umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów.

2.         ZSET realizuje także inne zadania przewidziane przepisami prawa, a nie ujęte w statucie.

III.  Zakres  i  sposób wykonywania  zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły

 

§ 43. 1. Do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych ZSET udostępnia posiadane pomieszczenia, zgodnie z przepisami ustawy, a ponadto zależnie od  możliwości i potrzeb, udostępnia także:

1)    gospodarstwo dydaktyczne, wykorzystywane do realizacji praktycznej nauki zawodu w warunkach szkoleniowych oraz produkcyjnych i usługowych,

2)    pomieszczenia dla działalności: organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego, sklepiku i świetlicy (czytelni) szkolnej,

3)    gabinet pielęgniarki szkolnej,

4)    szatnię,

5)    internat.

2. W przypadku możliwości adaptowania nowych pomieszczeń, dyrektor, po konsultacji z innymi organami szkoły, określi ich przeznaczenie w drodze zarządzenia.

3. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, poprzez swoje komisje, mają prawo do udzielania stałej lub doraźnej pomocy materialnej uczniom, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych i losowych ta pomoc jest niezbędna. Zasady przyznawania pomocy i sprawowania opieki określają wewnętrzne regulaminy Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

Opieka nad uczniem

§ 44. 1. Opiekę dydaktyczną i prawną nad uczniami ZSET sprawują:

1)    podczas zajęć obowiązkowych - nauczyciel danego przedmiotu, a w razie jego nieobecności - wyznaczony przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną, inny nauczyciel,

2)    podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych - osoba pełnoletnia, posiadająca kwalifikacje pedagogiczne lub osoba prowadząca zajęcia, zgodnie z rocznym przydziałem czynności i mająca zezwolenie na prowadzenie tych zajęć, wydane przez dyrektora ZSET,

3)    podczas przerw - nauczyciele dyżurni; czas, miejsce oraz porządek dyżurów określa na początku roku szkolnego lub semestru dyrektor ZSET lub osoba przez niego upoważniona.

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawują:

1)    na zajęciach praktycznej nauki zawodu - nauczyciel lub instruktor pnz prowadzący zajęcia albo pracodawca, podpisujący odpowiednią umowę z dyrektorem ZSET lub z osobą przez niego upoważnioną,

2)    na wycieczkach szkolnych - osoby wydelegowane przez dyrektora ZSET lub osobę przez niego upoważnioną. Za zgodą dyrektora ZSET, w wycieczkach szkolnych mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Opieka nad wychowankiem internatu

§ 45. 1. Opiekę prawną i opiekuńczo - wychowawczą nad wychowankami internatu sprawują nauczyciele internatu.

2.         Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działania internatu określa Regulamin Internatu ZSET.

 

Opiekun klasy (oddziału)

§ 46. 1. Dyrektor ZSET powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą. W zależności od specyfiki wychowawczej ZSET i możliwości organizacyjnych, zadania wychowawcy można powierzyć dwóm nauczycielom w jednym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca prowadził swoją klasę przez cały tok nauczania w danym typie szkoły.

3. Wychowawcą może być każdy nauczyciel zatrudniony w zespole.

4. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej, dyrektor może powierzyć obowiązki wychowawcy nauczycielowi, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 3.

§ 47. 1. Wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem ucznia, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, tworząc warunki wspomagające postępy w uczenia się oraz przygotowanie ucznia do zawodu i do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu.

2.     Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrzzespołowych oraz między uczniami a dorosłymi.

3.     Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2,:

1)    na początku każdego roku szkolnego, ale nie później niż w drugim tygodniu nauki, zapoznaje swych wychowanków ze Statutem, planem dydaktyczno-wychowawczym oraz programem profilaktyki przyjętym do realizacji w danym roku szkolnym.

2)    otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,

3)    planuje i organizuje, wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)       różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę,

b)       treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

4)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), koordynując ich działania wychowawcze skierowane do ogółu uczniów, a także do tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.

5)    utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)       ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

b)       okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)       włączenia ich w sprawy życia klasy i ZSET.

6)    współpracuje z poradniami i innymi specjalistami ośrodków, świadczących kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, zainteresowań i uzdolnień uczniów, organizujących odpowiednie formy tej pomocy na terenie ZSET i w placówkach pozaszkolnych,

7)    współpracuje z pedagogiem szkolnym.

4.     Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.     W ramach realizacji swoich zadań, wychowawca organizuje spotkania konsultacyjne z rodzicami:

1)    indywidualne - w zależności od potrzeb,

2)    zbiorowe - nie mniej niż jedno w semestrze, a ostatnie nie później niż miesiąc przed ukończeniem nauki w danym roku szkolnym w danej klasie, w trakcie których informuje on rodziców ucznia o jego zachowaniu, indywidualnych osiągnięciach, postępach w nauce i innych ważnych wydarzeniach. Ponadto, na:

a)       pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym, wychowawca zapoznaje rodziców ucznia z planem dydaktyczno - wychowawczym oraz programem profilaktyki, przyjętym do realizacji w tym roku szkolnym

b)       ostatnim spotkaniu w danym roku szkolnym, wychowawca jest zobowiązany ustnie poinformować rodziców ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach niedostatecznych.

6.     W przypadku nieobecności rodziców na spotkaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. b), wychowawca skutecznie powiadamia ich o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych, w terminie o którym mowa w ust. 5 pkt. 2).

7.     Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby, Rady Pedagogicznej, społecznych organów ZSET oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

§ 48. Skreślony

 

Inne zadania opiekuńcze

§ 49. ZSET umożliwia korzystanie z posiłków w stołówce internatu. Uczniowie korzystający z posiłku wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty surowca oraz częściowego utrzymania internatu. Szczegółowe zasady odpłatności określa dyrektor, w ramach posiadanych środków.

IV. Sprawy uczniów

Prawa i obowiązki ucznia

§ 50. 1. Uczeń ma prawo do:

1)    zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zapewniającego utrzymanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych możliwości i zainteresowań,

3)    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

4)    umotywowanej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz ustalonych sposobów ich kontroli. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

5)    pomocy w przypadku trudności w nauce,

6)    wyboru kół zainteresowań, rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów,

7)    korzystania z pomieszczeń ZSET, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki - podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych; w zakresie samokształcenia uczniowie mogą korzystać z pracowni i gabinetów przedmiotowych oraz pomocy naukowych, stanowiących wyposażenie powyższych pracowni – pomieszczeń, jednak przebywanie uczniów w tych pomieszczeniach wymaga uzgodnienia z opiekunem pracowni oraz przyjęcia odpowiedzialności za ład i porządek w miejscu odbywania zajęć oraz zgody dyrektora,

8)    wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

9)    przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i uzyskania pomocy w uzupełnianiu braków,

10) korzystania z nieodpłatnych zajęć wyrównawczych, organizowanych przez ZSET,

11) przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi ZSET oraz innym nauczycielom swoich problemów i uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień. Za wygłoszone jawnie na zebraniach czy w rozmowach z nauczycielami własne zdanie, uczeń nie może być szykanowany ani pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

12) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

13) wpływania na życie ZSET przez działalność samorządową,

14) zrzeszania się w formalnych organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, działających w ZSET i poza nim,

15) reprezentowania ZSET w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

16) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej,  ochrony i poszanowania jego godności, poglądów religijnych, politycznych i seksualnych,

17) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

18) korzystania z wszystkich form pomocy socjalnej,

19) urlopu okolicznościowego. Zasady udzielania uczniowi takiego urlopu określa § 13,

20) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Przerwy świąteczne i ferie są okresami odpoczynku młodzieży. Na ten okres nie zadaje się prac domowych; w razie konieczności wykonania określonych zadań, wymagana jest aprobata Samorządu Klasowego,

21) korzystania z czytelni biblioteki szkolnej (od godz. 730), w oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć, pod warunkiem, że swoim zachowaniem nie będą sprawiali trudności.

2.     W przypadku łamania praw ucznia, uczeń albo jego rodzice (opiekunowie), a także organ samorządu uczniowskiego, mogą wystąpić do właściwego organu ZSET, z zażaleniem. Zażalenie powinno być rozpatrzone w terminie do 14 dni.

3.     Odwołania od rozstrzygnięcia zażalenia, należy składać za pośrednictwem dyrektora ZSET, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

4.     Rozstrzygnięcie organu, o którym mowa w ust. 3 jest ostateczne.

§ 51.  1. Uczeń ma obowiązek:

1)    systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; każdorazową nieobecność usprawiedliwić u wychowawcy klasy,

2)    wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę, jak również być przygotowanym do zajęć szkolnych,

3)    uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem,

4)    aktywnie uczestniczyć życiu ZSET, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania,

5)    dbać o honor ZSET, godnie go reprezentować i nauczać jego tradycji,

6)    uczestniczyć w uroczystościach organizowanych przez ZSET,

7)    zwalczać przejawy brutalności i wulgarności,

8)    odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników ZSET, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia,

9)    dbać o piękno mowy ojczystej, uczestniczyć w apelach i innych zebraniach ujętych w planie pracy,

10) szanować dobro społeczne jako wspólną własność wszystkich ludzi, strzec i opiekować się mieniem ZSET, dbać o czystość i estetykę ZSET, szanować rzeczy własne i kolegów,

11) dbać o ład, porządek, higienę i wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia ZSET,

12) chronić własne życie i zdrowie, dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób,

13) wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków lub innych środków odurzających itp.,

14) dbać o higienę osobistą i schludny wygląd; we właściwy i kulturalny sposób korzystać z urządzeń sanitarno-higienicznych,

15) przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i p. ppoż.,

16) przestrzegać zarządzeń wydanych przez dyrektora ZSET, wychowawcę klasy, zaś w danych gabinetach przez ich opiekunów (zarządzenie Dyrektora Nr 144),

17) w czasie długiej przerwy, gdy na to pozwalają warunki atmosferyczne, przebywać na zewnątrz budynku,

18) pełnić dyżury ustalone na podstawie aktualnych potrzeb,

19) chronić otaczającą przyrodę,

20) przestrzegać innych postanowień zawartych w statucie.

Uczniowi ZSET zabrania się eksponowania w jakiejkolwiek formie (np. emblematy, ubiór, prezentacje itp.) przynależności do subkultur, grup nieformalnych czy organizacji, które w odczuciu społecznym utożsamiane są z łamaniem ogólnie przyjętych norm prawnych, społecznych lub moralnych.

2. Podstawą wydania dokumentów uczniowi opuszczającemu ZSET jest rozliczenie się ucznia ze wszystkimi agendami szkoły, potwierdzone odpowiednim wpisem w karcie obiegowej wydawanej w sekretariacie szkoły.

Nagrody i kary

§ 52. 1. Uczniowie ZSET mogą otrzymać następujące nagrody:

1)    pochwała ustna wychowawcy wobec całej klasy lub grupy w internacie,

2)    pochwała ustna wicedyrektora lub kierownika szkolenia praktycznego albo kierownika internatu,

3)    pochwała ustna dyrektora, udzielona na apelu,

4)    nagroda rzeczowa, dyplom, nagroda pieniężna Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora ZSET,

5)    dofinansowanie częściowe lub pełne akcji wyjazdowej, wycieczki klasowej, itp.,

6)    listy pochwalne dyrektora ZSET do rodziców,

2. Uczeń szkoły zasadniczej, który uzyskał w pierwszym semestrze pierwszej klasy wysokie oceny z przedmiotów objętych planem nauczania oraz z zachowania, na wniosek własny, wychowawcy, rodziców lub Samorządu Klasowego, może być przeniesiony uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, po zdaniu egzaminu uzupełniającego różnice programowe.

§ 53. 1. Uczniowie ZSET, w razie wykroczeń, podlegają następującym karom:

1)    upomnienie wychowawcy,

2)    nagana pisemna wychowawcy,

3)    upomnienie dyrektora,

4)    zawieszenie na czas określony w prawach ucznia - w odniesieniu do zajęć pozalekcyjnych,

5)    przeniesienie do innej klasy równoległej programowo,

6)    pozbawienie miejsca w internacie,

7)    wstrzymanie pomocy socjalnej,

8)    nagana dyrektora z wpisaniem do arkusza ocen,

9)    skreślenie z listy uczniów ZSET.

2. Skreślenie z listy uczniów ZSET może nastąpić w  przypadku:

1)    rażącego uchybienia obowiązkom  ucznia o których mowa w § 51, a w szczególności: zniszczenia lub zbezczeszczenia godła państwowego albo sztandaru ZSET, zbiorów pamiątkowych zgromadzonych na terenie ZSET lub w miejscach pamięci narodowej,

2)    znęcania się psychicznego lub fizycznego, wymuszania okupu lub chuligańskich zachowań wobec innych uczniów, albo narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia własnego lub innych osób,

3)    udowodnienia kradzieży, usiłowania kradzieży lub celowego zniszczenia rzeczy stanowiących własność innych osób prawnych lub fizycznych,

4)    rozpowszechniania lub spożywanie alkoholu na terenie ZSET lub poza nim,

5)    rozpowszechniania narkotyków na terenie ZSET lub poza nim, a także odmowy podjęcia terapii odwykowej,

6)    wulgarnego odnoszenia się do pracowników ZSET lub innych osób,

7)    eksponowania w jakiejkolwiek formie (np. emblematy, ubiór, prezentacje itp.) przynależności do subkultur, grup nieformalnych czy organizacji, które w odczuciu społecznym utożsamiane są z łamaniem ogólnie przyjętych norm prawnych, społecznych lub moralnych.

3.     Na wniosek rodziców (opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, dyrektor  może wyrazić zgodę na  rezygnację z dalszej nauki w ZSET.

4.     Skreślenia z listy uczniów ZSET, w formie decyzji, dokonuje dyrektor, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

5.     Uczeń, (jego rodzice lub opiekunowie prawni) może odwołać się od decyzji o skreśleniu z listy uczniów. Odwołanie należy kierować, za pośrednictwem dyrektora, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu.

§ 54. 1. O ukaraniu ucznia decyduje dyrektor ZSET.

2. Celem ustalenia winy, dyrektor lub upoważniona przez niego osoba, podejmuje czynności wyjaśniające, zasięgając pisemnej opinii wśród organów działających w ZSET.

3. O udzielonej karze wychowawca klasy powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od dnia udzielenia kary.

V. Zadania i obowiązki nauczyciela ZSET

§ 55. Nauczyciel ZSET:

1)    prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

2)    odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki, a w tym:

a)       stwarza warunki do rozwijania samorządności, samodzielnego myślenia i uczenia się uczniów,

b)       kształtuje aktywny stosunek do kultury i sztuki, kultury bycia oraz wrażliwości na piękno i jego odbiór,

c)       wspiera samorządność uczniów, umiejętność i aktywność działania zespołowego, wyrabia poczucie odpowiedzialności uczniów za siebie i innych,

3)    podejmuje działania stymulujące rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania oraz pozytywne cechy charakteru, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

4)    w ocenie wiedzy, zachowania i postaw ucznia kieruje się bezstronnością, obiektywizmem oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów,

5)    udziela pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

6)    ponosi odpowiedzialność prawną za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece podczas zajęć dydaktycznych, w czasie przerw, na zajęciach pnz, na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w czasie których pełni funkcję opiekuna.

§ 56. 1. Nauczyciel ZSET odpowiada za stan i rozwój swojego warsztatu pracy:

1)    dba o stan bieżący i wystrój swojego gabinetu,

2)    w miarę posiadanych przez szkołę środków udoskonala i unowocześnia swój warsztat pracy.

2. Nauczyciel ZSET obowiązany jest doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne i podnosić swoją wiedzę merytoryczną poprzez:

1)    kursy specjalistyczne i dokształcające,

2)    samokształcenie,

3)    tworzenie programów autorskich i współdziałanie w ich tworzeniu,

4)    zdobywanie stopni specjalizacji zawodowej,

5)    współpracę z ośrodkami prowadzącymi oświatę wśród młodzieży i dorosłych,

6)    inne formy proponowane przez szkołę lub instytucje kształcące nauczycieli.

VI. Współpraca  ZSET z rodzicami

§ 57. 1.Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci. W realizacji tego celu rodzice mogą tworzyć:

1)    Radę Szkoły,

2)    Radę Rodziców:

a)       klasową,

b)       szkolną.

3)    fundacje.

2. Formy i cel działalności, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania w ZSET Rady Szkoły i Rady Rodziców określają regulaminy.

§ 58. 1.Rodzice mają prawo do:

1)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i w ZSET,

2)    znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, programów nauczania, obowiązujących podręczników i regulaminów wszystkich agend ZSET,

3)    rzetelnej informacji na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4)    uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5)    wyrażania i przekazywania dyrektorowi ZSET opinii na temat pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczycieli.

6)    wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu opinii na temat pracy ZSET,

2. W celu realizacji praw, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5, ZSET organizuje ogólne spotkania z rodzicami, stwarzające możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

VII. Przepisy końcowe

§ 59. Obowiązki pracownika i zakładu pracy, zasady pracy, płacy i udzielania urlopów a także kryteria, tryb i formę udzielania kar i nagród oraz wyróżnień reguluje Regulamin Pracy ZSET.

§ 60. Wszelkie zmiany w statucie dokonywane mogą być tylko na mocy wniosku Rady Pedagogicznej i uchwały Rady Szkoły. Uchwała powinna być podjęta bezwzględną większością głosów.

 

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © ZSET Rakowice Wielkie
panel