BHP indywidualne nauczanie

Przesyłam kolejne lekcje do przepisania do zeszytu i nauczenia się.


Data: 15.04.2020                          Lekcja 7
Temat: Prąd elektryczny- oddziaływanie na organizm.
Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch elektronów.
Parametrami prądu są:
V-( volt ) napięcie „siła przepływu elektronów”
A-(amper) natężenie prądu „ ilość przepływających elektronów w jednostce czasu”
Skutki przepływu prądu przez organizm zależą od natężenia przepływającego prądu i mogą to być:
– mrowienie
– niekontrolowane skurcze, drgawki,
– paraliż częściowy lub całkowity,
– zaburzenie akcji serca,
– zatrzymanie akcji serca,
– poparzenia, zwęglenia, martwica tkanki.

Data: 22.04.2020                    Lekcja 8
Temat: Hałas i wibracje- oddziaływanie na organizm.
Hałasem nazywamy każdy nieoczekiwany, nieprzyjemny, drażniący dźwięk w otoczeniu człowieka. Ze względu na częstotliwość dźwięku rozróżniamy infradźwięki (dźwięk niesłyszalny o częstotliwości poniżej 20 Hz), dźwięk słyszalny (od 20 do 20000 Hz) oraz ultradźwięki (dźwięk niesłyszalny powyżej 20000Hz) .
Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka. Hałas może powodować:
– nerwice, rozdrażnienie, pobudzenie, agresję
– zaburzenie snu (bezsenność),
– zaburzenie pracy układu trawiennego,
– nadciśnienie tętnicze, choroby serca,
– częściową lub całkowitą utratę słuchu,
– obniżenie odporności na choroby.
Wibracjami nazywamy drgania mechaniczne przenoszone na organizm przez powietrze, podłoże lub kończyny.

Data: 29.04.2020 Lekcja 9
Temat: Pyły- rodzaje, przeciwdziałanie.
Pyłem nazywamy drobne cząsteczki ciał stałych zawieszone w powietrzu.
Rodzaje pyłów:
– pylicotwórcze (mogą powodować chorobę- pylicę)
– rakotwóracze (mogą powodować nowotwory płuc)
– toksyczne,
-drażniące,
– alergiczne.
Przed pyłami chronimy się stosując środki ochrony dróg oddechowych( maski przeciwpyłowe lub filtracyjne).

Data 06.05.2020                   Lekcja 10
Temat: Wypadki przy pracy- definicja, rodzaje.
Wypadkiem przy pracy nazywamy nagłe, niespodziewane zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w czasie pełnienia czynności służbowych.
Wypadki powstają w wyniku wystąpienia czynnika (czynników) niebezpiecznych.
Rodzaje wypadków:
1. Lekkie- nie powodują trwałego uszczerbku na zdrowiu- po wyleczeniu urazu następuje powrót stanu zdrowia sprzed wypadku,
2. Ciężkie- powodują trwały uszczerbek na zdrowiu (urwania części ciała, upośledzenie lub utrata wzroku, słuchu, sprawności fizycznej itp.)
3. Śmiertelne- w wyniku urazów doznanych w wypadku osoba poszkodowana umiera w okresie do 6 miesięcy od wypadku.
4. Zbiorowe- poszkodowane są minimum dwie osoby.
Wypadek ma być zgłoszony pracodawcy niezwłocznie. Zgłaszać mogą:
1. Osoba poszkodowana,
2. Przełożony osoby poszkodowanej,
3. Inny pracownik (świadek wypadku)
4. Członek rodziny osoby poszkodowanej.
Pracodawca ma obowiązek powołać zespół do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku w skład którego wchodzą przynajmniej 2 osoby- pracownik służby bhp, społeczny inspektor pracy lub przełożony pracownika poszkodowanego lub inny pracownik pracujący na takim samym lub podobnym stanowisku.