BHP – sprawdzian -odpowiedzi

Podaję odpowiedzi na pytania sprawdzianu z wypadków. Podając ocenę ze sprawdzianu nie będę każdej uzasadniał, podam liczbę zdobytych punktów . Ze względu na brak możliwości kontroli samodzielności pracy- cena pozytywna powyżej 50%
Prawidłowe odpowiedzi:
1. Podaj definicję wypadku przy pracy.
Wypadkiem przy pracy nazywamy nagłe, niespodziewane zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w czasie pełnienia czynności służbowych
2. Wymień rodzaje wypadków.
lekkie (inne), ciężkie, śmiertelne, zbiorowe
3. Kiedy wypadek nazwiemy ciężkim?
wypadek ciężki- w wyniku wypadku powstaje trwały uszczerbek na zdrowiu (utrata kończyn- części ciała, upośledzenie lub utrata słuchu, wzroku itp.
4. Kto i kiedy zgłasza (może zgłosić) wypadek przy pracy.
wypadek przy pracy mogą zgłaszać: osoba poszkodowana, przełożony osoby poszkodowanej, inny pracownik (świadek wypadku), członek rodziny. Wypadek należy zgłosić niezwłocznie.
5. Kto wchodzi (może wchodzić) w skład zespołu ustalającego przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy.
W skład zespołu wchodzą 2 osoby:
a) pracownik służby bhp,
b) społeczny inspektor pracy (może być przełożony pracownika lub pracownik pracujący na takim samym lub podobnym stanowisku),
mogą uczestniczyć- eksperci- rzeczoznawcy posiadający odpowiednią wiedzę, przedstawiciele związków zawodowych, członkowie rodziny lub osoby przez nich wyznaczone.
6. Co wchodzi w skład dokumentacji powypadkowej(jakie protokoły i inne dokumenty).
a) protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku,
b) protokoły przesłuchania osoby poszkodowanej i świadków wypadku,
c) plan sytuacyjny miejsca wypadku (dokumentacja fotograficzna lub filmowa).

d) ekspertyzy i opinie (jeżeli zostały zlecone)

7. Wymień rodzaje świadczeń powypadkowych.
a) zasiłek chorobowy,
b) świadczenie rehabilitacyjne,
c) zasiłek wyrównawczy,
d) jednorazowe odszkodowanie,
e) zasiłek szkoleniowy (renta szkoleniowa),
f) renta z tytułu niezdolności do pracy,
g) renta rodzinna.
8. Jaki rodzaj czynnika środowiska pracy jest przyczyną wypadków.
Przyczyną wypadków jest wystąpienie czynników (czynnika) niebezpiecznych.