Klasa 1 aT BHP

Lekcja 18       (przepisać do zeszytu i nauczyć się)

Temat: Prąd elektryczny w środowisku pracy- zagrożenia

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch elektronów (jonów). Prąd elektryczny jest czynnikiem niebezpiecznym środowiska pracy. Można wyróżnić dwa rodzaje prądu:

– elektronowy (nośnikami prądu są elektrony) występujący w ciałach stałych,

– jonowy  (nośnikami prądu są jony) występujący w cieczach i gazach.

Parametrami prądu elektrycznego są:

– napięcie (różnica potencjałów) wyrażane w woltach-  V,

– natężenie (ilość ładunków przepływająca w jednostce czasu) wyrażane w amperach – A.

Ze względu na charakter przepływu ładunków elektrycznych rozróżniamy prąd stały (ładunki płyną w jednym kierunku) i prąd przemienny (ładunki zmieniają kierunek przepływu- w przypadku prądu w sieci 50 razy w czasie 1 sekundy- 50Hz).

To czy człowiek zostanie porażony prądem zależy od napięcia i charakteru prądu (stały czy przemienny). Napięcie bezpieczne stosowane w maszynach i urządzeniach nie przekracza 24V  (np. oświetlenie stanowiskowe maszyn, napięcie spawania czy zgrzewania elektrycznego itp.). Natomiast skutki porażenia prądem zależą od natężenia przepływającego prądu i drogi przepływu. Skutkami przepływu prądu przez organizm mogą być- mrowienie, niekontrolowane drgawki i skurcze, paraliż częściowy lub całkowity, zaburzenie lub zatrzymanie akcji serca, poparzenia termiczne, zwęglenie tkanki (martwica). Porażenie prądem może doprowadzić do śmierci.

Zapobieganie porażenia prądem polega na stosowaniu maszyn i urządzeń elektrycznych spełniających określone prawem wymogi (ochrona przeciwporażeniowa IP), instalacje elektryczne muszą być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, wszelkie prace  instalacyjne, naprawcze i konserwacyjne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Pierwszą pomocą przy porażeniu prądem jest odłączenie zasilania elektrycznego elementu rażącego osobę poszkodowaną (nie wolno dotykać osoby rażonej prądem). Kolejne czynności zależą od stanu osoby poszkodowanej.