Harmonogram Rekrutacji do ZSET na rok szkolny 2020/2021

Droga kandydatko i drogi kandydacie do ZSET Rakowice Wielkie, zachęcamy do pobrania naszego harmonogramu rekrutacji w formie PDF, który znajduje się >>tutaj<<.

Informację tę przekazujemy również niżej:

Na podstawie wytycznych MEN, jakie Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w
Rakowicach Wielkich otrzymał w dniu 19 maja 2020 roku, informuje:

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w
tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół
dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów
ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe
komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w
dwóch etapach:
od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w
szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych
predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach
ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020
r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie
do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i
uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron
internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić
wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie
zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz
odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i
orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic
kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia
2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas
zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie
później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z
rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego
został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.
Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie
Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których
mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności
przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo
oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości
przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161
ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który
jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla
młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół
będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130
ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki
dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art.
39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu
Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów
postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i
klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo
oświatowe), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów
ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021.
Otrzymaliśmy uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców,
samorządów, dyrektorów szkół i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały
szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt
harmonogramu. Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i współpracę przy konstruowaniu
terminarza.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych,
branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora
oświaty.

Może też Ci się spodobają

Dzień bezpiecznego internetu z Cisco Networking Academy i Technikum Informatycznym ZSET

W Święta Bożego Narodzenia 2020 kadra internatu ZSE-T w Rakowicach Wielkich – swoim wychowankom

Procedura organizacji matury próbnej w formie zdalnej – listopad 2020

Jeż, Jeżyk, Jeży – dziś dzień Jeża :)