Indywidualne nauczanie BHP

Data 27.05 2020                   Lekcja 10 Temat: Znaki bezpieczeństwa- rodzaje, wygląd. Znaki zakazu (zakazujące)- kształt okrągły, białe tło, czerwona obwódka i przekreślenie, czarny rysunek. Znaki nakazu (nakazujące)- kształt okrągły, niebieskie tło, biały rysunek. Znaki ostrzegawcze (ostrzegające przed zagrożeniem)- kształt trójkątny, tło żółte, czarna obwódka i rysunek. Znaki ewakuacyjne […]

Klasa I cT TMR sprawdzian z odlewnictwa

  Sprawdzian z odlewnictwa. Napisać na kartkach, zrobić zdjęcia lub skany i wysłać na      [email protected]   do godz. 12 Wymień metody odlewania. Wymień składniki mas formierskich. Wymień cechy mas formierskich. Naszkicuj i opisz układ wlewowy. Opisz metodę wytapianego (traconego) wosku (kolejno wykonywane czynności). Co to jest kokila ? Jakie są rodzaje płyt modelowych w formowaniu maszynowym?(opisać […]

Klasa I cT TMR – PKM sprawdzian z odlewnictwa

Witam. W związku z przedłużaniem wolnego będziecie mieć sprawdzian z PKM przez internet. Pytania podam w środę (03.06) o godz. 10  (będą na stronie szkoły w e-learning- powysyłam też na Wasze adresy e-mail). Pytania będą obejmowały metody odlewania, skład i własności mas formierskich, budowę układu wlewowego, technikę wykonania formy piaskowej, szczegółowe opisanie nowoczesnych metod odlewania. […]

BHP- omówienie sprawdzianu z wypadków

Witam. Starałem się wszystkim, którzy przysłali pracę, wysłać ocenę i ilość otrzymanych punktów. Ze względu na to, że mogliście korzystać z zeszytów, podręczników i internetu, odpowiedzi musiały być precyzyjne a pozytywna ocena zaczynała się od 4 punktów z możliwych 8 (50%). Jak ktoś miał notatki z lekcji napisał bez problemu. Jednak większość odpowiedzi pochodziła z internetu […]

BHP indywidualne nauczanie- sprawdzian

Witam. Proszę pisemnie odpowiedzieć na poniższe pytania, zrobić zdjęcie lub skan pracy i wysłać na moją skrzynkę    [email protected]    do piątku(29.05.2020) . Pytania: Wymień podstawowe akty prawne regulujące zagadniena bhp w Polsce. Wymień podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z bhp. Wymień podstawowe obowiązki pracowników wynikające z bhp. Wymień rodzaje środków ochrony indywidualnej. Wymień i opisz […]

BHP indywidualne nauczanie

Przesyłam kolejne lekcje do przepisania do zeszytu i nauczenia się. Data: 15.04.2020                          Lekcja 7Temat: Prąd elektryczny- oddziaływanie na organizm.Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch elektronów.Parametrami prądu są:V-( volt ) napięcie „siła przepływu elektronów”A-(amper) natężenie prądu „ ilość przepływających elektronów w jednostce czasu”Skutki przepływu prądu […]

BHP – sprawdzian -odpowiedzi

Podaję odpowiedzi na pytania sprawdzianu z wypadków. Podając ocenę ze sprawdzianu nie będę każdej uzasadniał, podam liczbę zdobytych punktów . Ze względu na brak możliwości kontroli samodzielności pracy- cena pozytywna powyżej 50%Prawidłowe odpowiedzi: 1. Podaj definicję wypadku przy pracy.Wypadkiem przy pracy nazywamy nagłe, niespodziewane zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w czasie pełnienia czynności […]

Klasa III BS sprawdzian z bhp

  Sprawdzian wiadomości z bhp dla wszystkich klas technikum i szkoły branżowej. Odpowiedzi na pytania należy udzielić pisemnie na podpisanej (imię nazwisko i klasa) kartce formatu A4 zrobić zdjęcia lub skany i wysłać na adres [email protected]  do godziny 12 . Prace przesłane po terminie ( po godzinie 12) nie będą uwzględniane. Propozycje oceny rocznej będą […]

Klasa I b BS bhp-sprawdzian

  Sprawdzian wiadomości z bhp dla wszystkich klas technikum i szkoły branżowej. Odpowiedzi na pytania należy udzielić pisemnie na podpisanej (imię nazwisko i klasa) kartce formatu A4 zrobić zdjęcia lub skany i wysłać na adres [email protected]  do godziny 12 . Prace przesłane po terminie ( po godzinie 12) nie będą uwzględniane. Propozycje oceny rocznej będą […]

Klasa I aBS sprawdzian z bhp

Sprawdzian wiadomości z bhp dla wszystkich klas technikum i szkoły branżowej. Odpowiedzi na pytania należy udzielić pisemnie na podpisanej (imię nazwisko i klasa) kartce formatu A4 zrobić zdjęcia lub skany i wysłać na adres [email protected]  do godziny 12 . Prace przesłane po terminie ( po godzinie 12) nie będą uwzględniane. Propozycje oceny rocznej będą przesyłane […]