Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich    BIP logo bip m

Technikum architektury krajobrazu

Projekt „Kompetencje i praca” nr RPDS.10.04.01-02-0005/17

W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).  

W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 13 rozporządzenia, podaje się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

W związku z udziałem w projekcie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Kompetencje i praca” przyjmuję do wiadomości, iż:

 • Administratorem moich danych jest:
 • w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
 • Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 
 • Baza danychzwiązanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
 • Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),dalej zwane RODO.
 • W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 • rozporządzenia wykonawczegoKomisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 • Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Beneficjent - SYNTEA S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, Partner – Powiat Lwówecki, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląskioraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
 • Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 • Mam prawo odmowy podania danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.
 • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy. 
 • Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

To klasa dla tych, którzy pragną:

 1. rozwijać swoje pasje sportowe: lekkoatletyka i piłka siatkowa (w tym również plażowa);
 2. zdobyć podstawy  trenera personalnego!;
 3. rozszerzyć wiedzę z zakresu: fitnessu, dietetyki, edukacji zdrowotnej, biologii oraz chemii żywności.

Klasa dla młodzieży o pasjach sportowych oraz dla tych wszystkich, którzy poprzez aktywność fizyczną pragną zadbać o swoją sylwetkę i zdrowie. 

Lekcje prowadzi wyspecjalizowana kadra trenerska i pedagogiczna. Zwiększona ilość godzin z wychowania fizycznego na naszych świetnych obiektach sportowych, gwarantuje dobre przygotowanie do egzaminów sprawnościowych na AWF i do służb mundurowych.

  

W Liceum Sportowym dodatkowo prowadzone będą zajęcia przygotowujące do roli trenera personalnego. Uczniowie, którzy wybiorą tą specjalność nauczą się jak odpowiednio tworzyć programy treningowe z wykorzystaniem różnych dyscyplin czy trendów sportowych. Ponadto dowiedzą się jak tworzyć indywidualne zestawy ćwiczeń i jak prawidłowo je wykonywać. Zdobędą  również wiedzę z zakresu fitnessu oraz zdrowego odżywiania. Uczniowie otrzymają wszechstronne przygotowanie do pracy z klientem, nie tylko od strony treningowej, ale także od strony psychologicznej, pedagogicznej i żywieniowej. Po ukończeniu nauki w LO możesz odbyć   dodatkowo kurs trenera personalnego.  Daje on możliwość legalnego zatrudnienia, m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych (fitness, siłowniach…..),

 Twój przyszły sukces zawodowy jest wpisany  w program tej klasy.

Atuty klasy sportowej:

 • znacznie poprawisz wybrane sprawności sportowe;
 • biologia i chemia otwierają drzwi na wiele kierunków studiów;
 • rozszerzony język angielski daje duże możliwości związane z pracą;
 • poznasz tajniki dietetyki i edukacji zdrowotnej;
 • będziesz wiedział jak zadbać o własne zdrowie;
 • poznasz współczesne kanony piękna;
 • zdobędziesz dodatkowe umiejętności na kursach i szkoleniach;

Wejdź z nami do gry!

Twoja przyszłość zaczyna się u nas.

Nowy Kierunek od 2019 roku

 
 
Mechatronika samochodowa jest jednym z kierunków kształcenia w szkołach branży motoryzacyjnej. Uczniowie przygotowują się do pracy w zakresie diagnozowania i naprawy układów sterowania i automatyki, która odgrywa coraz większą role w nowoczesnych samochodach. Występują one w tak ważnych elementach pojazdu jak np. układy ASB, ASR i ESP, układy sterowania silników, klimatyzacja, sterowanie urządzeniami elektrycznymi i tym podobne. Stworzyliśmy w tym celu bogato wyposażone pracowanie, wyposażyliśmy szkołę i warsztaty w sprzęt diagnostyczny, i przygotowaliśmy naszą kadrę.
 
   
 
Możesz uzyskać kwalifikacje w zakresie:
 
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 
Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonania następujących zadań:
 •  Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

  

 

 

Nowy kierunek od 2019 roku

Jeśli jesteś pomysłowy, spostrzegawczy i odpowiedzialny

Jeśli cenisz niezależność, piękno, poczucie estetyki

Jeśli chcesz tworzyć modne fryzury, zdobyć atrakcyjny zawód 

to Technikum Fryzjerskie może być Twoim wymarzonym zawodem!

Technik usług fryzjerskich to zawód, dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są pomysłowi, kreatywni, cenią sobie niezależność, mają poczucie piękna i estetyki.

Młodzież uczy się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, strzyżenia włosów, profesjonalnej stylizacji fryzur, wykonywania zabiegów koloryzacji włosów. 

Oprócz tego, uczniowie korzystają z oprogramowania, które pozwala na profesjonalne projektowanie fryzur. Mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji w zakresie sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich. Szkolą się, jak umiejętnie zarządzać zespołem oraz, co bardzo ważne w zawodzie fryzjera, podstaw komunikacji z klientem.

Na zajęciach praktycznych, nasi uczniowie będą odkrywać swoje talenty, zdobędą praktyczną wiedzę, a także co najważniejsze, będą rozwijać umiejętności nie tylko w zakresie fryzjerstwa, a także kosmetyki ciała (dodatkowe kursy):

 • stylizacja paznokci, manicure / pedicure;
 • wizaż i pielęgnacja urody.

A to wszystko pod okiem profesjonalistów i specjalistów w tej dziedzinie, bo warto uczyć się od najlepszych!

 

W celu złożenia podania o przyjęcie do szkoły należy przejść na stronę dolnoslaskie.edu.com.pl i zarejestrować się w sekcji Nabór do szkół.
Następnie należy wydrukować wygenerowane podanie, które powinno zostać złożone w sekretariacie naszej szkoły.
W razie problemów w wydrukiem podania, można poprosić o pomoc pracowników szkoły.

W szczególnych przypadkach można złożyć podanie wg wzoru: Podanie pdf lub Podanie (MS Word).

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego. Oznaczenia i nazwy kwalifikacji dla najpopularniejszych zawodów znajdziesz w załączonym wykazie zawodów i kwalifikacji.

Spotkania z rodzicami:

15 IX 2019 (niedziela), godz. 11.00

17 XI 2019 (niedziela), godz. 

26 I 2020 (niedziela), godz. 

©2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. All Rights Reserved.
Współtworzony z AlleMarkt

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem