Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich    BIP logo bip m

Histora szkoły

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich należy do tych instytucji opieki i wychowania, które odgrywają istotną rolę w rozwoju osobowości młodzieży. Jest drugim po domu rodzinnym środowiskiem wychowawczym, w którym zaspakajane są różne potrzeby człowieka, szczególnie w zakresie stworzenia odpowiednich warunków do nauki , wypoczynku i przygotowania do pracy.
Pierwsze informacje na temat postania szkoły pochodzą z roku 1972. Był to czas wzmożonego zapotrzebowania na kadrę, która odpowiadała za organizowanie Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Na wniosek Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lwówku Śląskim Bernarda Wawrzyniaka, i decyzją władz wojewódzkich, postanowiono wybudować na terenie powiatu lwóweckiego średnią szkołę rolniczą .
Inwestorem generalnym szkoły był Inspektorat Budownictwa Rolniczego, a generalnym wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lubaniu. Do budowy obiektu szkolnego przystąpiono w 1962 roku. Po 10 latach, w 1972 roku oddane zostały do użytku: budynek szkoły, dwa budynki internatowe oraz budynek warsztatów szkolnych. Do 1973 wykończono trzeci budynek internatu.
Na podstawie Zarządzenia nr 78 Ministra Rolnictwa z dnia 25 marca 1972 roku, Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, powołano w Rakowicach Wielkich Zespół Szkół Rolniczych, który tworzyły: 3 - letnie Technikum Rolnicze, 3 - letnie Technikum Hodowlane, Zasadnicza Szkoła Hodowlana i Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Upraw Polowych.
Pismo w tej sprawie wpłynęło do władz Powiatu Lwóweckiego dnia 25 listopada 1972r, a uchwała obowiązywała od dnia 1 września 1972r. Szkole nadano imię Kombatantów Ziemi Lwóweckiej. Ze swoimi patronami młodzież utrzymuje bliski i bardzo serdeczny kontakt do dzisiaj- miłe i zawsze bardzo wzruszające są spotkania z Kombatantami, odbywające się co najmniej dwa razy do roku. Kombatanci byli i są dla tej szkoły żywą historią i oddanymi przyjaciółmi, którzy mają znaczący wpływ na wychowanie patriotyczne młodzieży. Trwałym symbolem więzi z Kombatantami Ziemi Lwóweckiej jest sztandar szkoły z widniejącym na nim zobowiązaniem: "Tobie naukę i pracę Ojczyzno", który został przekazany uczniom ZSR w Rakowicach Wielkich w listopadzie 1972 r. podczas szkolnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Warto nadmienić, że dzięki pomocy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację założono w szkole orkiestrę dętą, w której do dzisiaj grają uczniowie pod batutą kapelmistrza Bolesława Nowaka.
W Zespole Szkół Rolniczych rozpoczęto pracę dydaktyczną i wychowawczą. 2 października 1972 roku Był to rok, w którym, jak wykazały badania statystyczne, ciągle wzrastało zapotrzebowanie na kadry dla rolnictwa. Sprzyjała temu ówczesna polityka państwa, zmierzająca do wzrostu produkcji rolnej, a także powierzania funkcji kierowniczych przede wszystkim ludziom ze średnim i wyższym wykształceniem .Już w roku szkolnym 1973/1974 zorganizowano nabór do szkoły , proponując następujące kierunki kształcenia:

2 klasy technikum rolniczego 3-letniego,
• 2 klasy technikum hodowlanego 3-letniego,
• 1 klasa zasadniczej szkoły hodowlanej,
• 1 klasa zasadniczej szkoły mechanizacji i upraw polowych. Szkoła liczyła 6 klas, w których uczyło się około 200 uczniów.
Wraz ze wzrostem liczby uczniów wzrastała liczba pracowników pedagogicznych i obsługi. Obecnie nad kształceniem i wychowaniem młodzieży pracuje 43 pracowników pedagogicznych.
Następne lata przyniosły rozrastanie się szkoły nie tylko z tytułu własnego naboru, ale także ze względu na zmiany organizacyjne wynikające z bieżących potrzeb. Decyzją władz oświatowych w Zespole Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich utworzono 5-letnie Technikum Rolnicze, 5- letniego Technikum Hodowlane, włączono przeniesione z Nowogrodźca Zawodowe Liceum Rolnicze .Ponadto szkoła posiadała dwie filie - Zasadnicze Szkoły Rolnicze i Średnie Studium Zawodowe w Biedrzychowicach i w Bolesławcu. Z upływem lat profile kształcenia systematycznie się zmieniały. Jedne szkoły kończyły swój cykl kształcenia, inne zaś w to miejsce otwierano. Warto nadmienić, że kształcono nowe kadry także w systemie zaocznym. Funkcjonowało, np. Policealne Studium Ogrodnicze, Policealne Studium Geodezyjne.
Od roku 1977 Zespół Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich uzyskał status szkoły ćwiczeń - Studium Pedagogicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w 1979 roku przyznano szkole uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych we wszystkich specjalizacjach rolniczych na poziomie szkół: zasadniczych, średnich zawodowych, policealnych i techników.
Od roku 1980 nastąpiło zmniejszenie naboru do Zespołu Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich, które wynikało z rosnących trudności na rynku pracy. Sytuacja pogłębiła się w latach 1981/82 i 1982/83 .
Od roku 1980 nastąpiło kolejne przeprofilowanie szkoły. W tym systemie wiodącą rolę odgrywał profil mechanizacji. Pozostawiono tylko jeden ciąg Technikum Rolniczego -5 - letniego, zaś reaktywowano Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa o 3 - letnim cyklu kształcenia, zwiększono nabór do 3 - letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Na początku 1990 r.- Zespół Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich kształcił młodzież w następujących szkołach: Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa 3 - letnia,
• Zasadnicza Szkoła Samochodowa,
• Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
• Zasadnicza Szkoła Mleczarska,
• Technikum Mechanizacji Rolnictwa - 3 letnie,
• Technikum Mechanizacji Rolnictwa - 5 letnie,
• Liceum Ekonomiczne. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych została wprowadzona nowa klasyfikacja zawodów. Szkoła zaczęła przygotowywać absolwentów do pracy w zawodach określonych klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.. Pojawiła się też konieczność korzystania z nowoczesnych technik komunikowania się. W związku z powyższym, w ofercie szkoły pojawiły się następujące kierunki kształcenia:.

  • Technikum Rolnicze - o specjalności podstawy agrobiznesu- 5-letnie( wygasło w 2002 roku);
  • Technikum Mechanizacji Rolnictwa - o specjalizacji diagnostyka pojazdów- 5-letnie, (wygasło w 2004 roku);
  • Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny- 4-letnie (wygasło w 2002 roku);
  • Liceum Agrobiznesu -5-letnie (wygasło w 2005 roku);
  • Technikum Ekonomiczne - o specjalności technik ekonomista, 5-letnie ( wygasło w 2005 roku);
  • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa - o specjalności naprawa i użytkowanie pojazdów silnikowych ( wygasła w 2001 roku);
  • Zasadnicza Szkoła Samochodowa - o specjalności mechanik pojazdów samochodowych (wygasła w 2003 roku);
  • Technikum Mechaniczne - o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (wygasło w 2005 roku).

Ze wzlgędu na zmianę polityki państwa w zakresie gospodarki rolnej, na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rolniczych, w 1997 roku dokonano zmiany nazwy szkoły- powstał Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych.
Pierwszym dyrektorem naczelnym Zespołu Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich był Alojzy Pawicki, który pracował na tym stanowisku w latach 1972-1975; 1977-1980. Funkcję dyrektorów naczelnych pełnili także: Mieczysław Kocełuch (lata 1975-1977; 1980), Zbigniew Drobczyński (lata 1981- 1988), Włodzimierz Moch (lata 1988-1991), Jan Czyczerski (lata 1991- 1997). Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach jest obecnie Jan Czyczerski, któremu powierzono to stanowisko 01.08.1991r. Ważnym obiektem szkoły jest internat, który kolejnym pokoleniom młodzieży zastępuje dom rodzinny .Pierwszym kierownikiem internatu był Władysław Haracz (lata 1972-1974). Na tym stanowisku pracowali także: Zbigniew Cembaluk (lata 1974-1977), Włodzimierz Kaczmarek ( lata 1977-1979), Krystyna Karnauch (1979-1981),Adam Kamieński (lata 1981-1982), Cenata Wężykowska (lata 1982- 1985),Jadwiga Kwasigroch (lata 1985- 2005), Grzegorz Dziugieł (2005-2010), Leonard Kurlej(2010-2015). Obecnie kierownikiem internatu jest Bożena Wieczorek, która na tym stanowisku pracuje od 2015 roku. Na osiągnięcia tej szkoły pracowało wielu nauczycieli i wychowawców, którzy związali swój los z tą placówką od początku istnienia szkoły i pracowali aż do zasłużonej emerytury. Z tego grona w historii szkoły zapisali się między innymi : Zuzanna Bardzel, Halina Drewnicka, ś.p.Zbigniew Drobczyński, Krystyna Drobczyńska, Władysław Haracz, Teresa Haracz, Mieczysław Kocełuch, Monika Kmita, Stanisłąw Kwiecień, Irena Muszkiewicz Barbara Pawicka, Tadeusz Piotrowski, Genowefa Tyszkiewicz, Józefina Wrońska, Zdzisław Zys. Spośród ww. najdłużej tworzyli historią szkoły: Władysław Haracz, Mieczysław Kocełuch. Najlepiej dzieje szkoły zna pracująca do dzisiaj Helena Mielec, która rozpoczynała pracę nauczycielki w momencie tworzenia się ZSR w 1972 r.
W progach naszej szkoły przebywały już co najmniej dwa pokolenia uczniów, świadczy o tym m.in. fakt, iż do tej pory opuściło placówkę i ruszyło w dalszą drogę dwa tysiące trzystu trzydziestu dwóch maturzystów.

 

ZSET Rakowice Wielkie

Budowa - 1972 r.

Otwarcie szkoły - 03 października 1972 r.

ZSET Rakowice Wielkie

Szkoła - 10 kwietnia 1973 r.

©2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. All Rights Reserved.

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem