Projekt RPO 2019/2020         BIP logo bip m

SKP   |  Blog  |  e-Learning  |  Office  |  e-Dziennik | YouTube | Facebook

Aktualności

 


Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

tel. 75 782 43 63 wew. 20

czynna w dni robocze w godzinach 8:00 - 18:00

w soboty w godzinach 9:00 - 14:00

Zapraszamy.

logo SKP

 

 

 

 

 

Projekt „Kompetencje i praca” nr RPDS.10.04.01-02-0005/17

W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).  

W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 13 rozporządzenia, podaje się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

W związku z udziałem w projekcie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Kompetencje i praca” przyjmuję do wiadomości, iż:

 • Administratorem moich danych jest:
 • w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
 • Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 
 • Baza danychzwiązanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
 • Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),dalej zwane RODO.
 • W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 • rozporządzenia wykonawczegoKomisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 • Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Beneficjent - SYNTEA S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, Partner – Powiat Lwówecki, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląskioraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
 • Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 • Mam prawo odmowy podania danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.
 • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy. 
 • Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

To klasa dla tych, którzy pragną:

 1. rozwijać swoje pasje sportowe: lekkoatletyka i piłka siatkowa (w tym również plażowa);
 2. zdobyć podstawy  trenera personalnego!;
 3. rozszerzyć wiedzę z zakresu: fitnessu, dietetyki, edukacji zdrowotnej, biologii oraz chemii żywności.

Klasa dla młodzieży o pasjach sportowych oraz dla tych wszystkich, którzy poprzez aktywność fizyczną pragną zadbać o swoją sylwetkę i zdrowie. 

Lekcje prowadzi wyspecjalizowana kadra trenerska i pedagogiczna. Zwiększona ilość godzin z wychowania fizycznego na naszych świetnych obiektach sportowych, gwarantuje dobre przygotowanie do egzaminów sprawnościowych na AWF i do służb mundurowych.

  

W Liceum Sportowym dodatkowo prowadzone będą zajęcia przygotowujące do roli trenera personalnego. Uczniowie, którzy wybiorą tą specjalność nauczą się jak odpowiednio tworzyć programy treningowe z wykorzystaniem różnych dyscyplin czy trendów sportowych. Ponadto dowiedzą się jak tworzyć indywidualne zestawy ćwiczeń i jak prawidłowo je wykonywać. Zdobędą  również wiedzę z zakresu fitnessu oraz zdrowego odżywiania. Uczniowie otrzymają wszechstronne przygotowanie do pracy z klientem, nie tylko od strony treningowej, ale także od strony psychologicznej, pedagogicznej i żywieniowej. Po ukończeniu nauki w LO możesz odbyć   dodatkowo kurs trenera personalnego.  Daje on możliwość legalnego zatrudnienia, m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych (fitness, siłowniach…..),

 Twój przyszły sukces zawodowy jest wpisany  w program tej klasy.

Atuty klasy sportowej:

 • znacznie poprawisz wybrane sprawności sportowe;
 • biologia i chemia otwierają drzwi na wiele kierunków studiów;
 • rozszerzony język angielski daje duże możliwości związane z pracą;
 • poznasz tajniki dietetyki i edukacji zdrowotnej;
 • będziesz wiedział jak zadbać o własne zdrowie;
 • poznasz współczesne kanony piękna;
 • zdobędziesz dodatkowe umiejętności na kursach i szkoleniach;

Wejdź z nami do gry!

Twoja przyszłość zaczyna się u nas.

©2023 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. All Rights Reserved.

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem